Firmast Kontakt Referentsid Tööpakkumine Galerii Kampaaniad Partnerid Toetame
 

Tegevuspoliitika

Prindi Home
 

TEGEVUSPOLIITIKA JA -EESMÄRGID

ARDIS EHITUS OÜ juhtkond on sõnastanud ettevõtte kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnaalased tegevuspõhimõtted e.

TEGEVUSPOLIITIKA:

ARDIS EHITUSE OÜ eesmärgiks on tagada peatöövõtul ja ehitusjuhtimisel ning ehitustöödel kliendile kvaliteetne teenus ehituse keskkonnasäästliku teostuse ja töötajatele ohutute töötingimuste kaudu

Oma tegevuses peame oluliseks…

KVALITEEDIGA SEONDUVALT:

 • kliendi rahulolu meie poolt pakutava ehitusteenusega, mis on kõige tähtsam kvaliteedi kriteerium;
 • klientide ehitusalase teadlikkuse tõstmist professionaalse nõustamise kaudu;
 • püsivaid kliendisuhteid;
 • iga töötaja vastutust oma töö eest;
 • selgeid ja lihtsaid reegleid;
 • koolitustega seotud arenguid;
 • pidevat järelevalvet ja infovahetust tööprotsessides, mis tagab vigade ennetamise.

KESKKONNAGA SEONDUVALT:

 • nõuetele vastavat jäätmekäitlust;
 • ümberkaudsete isikute huvidega arvestamist oma tööprotsesside planeerimisel;
 • eelnevaga samaväärse looduskeskkonna taastamist hiljemalt peale ehitusetööde lõppu;
 • eelistame alltöövõtjaid, kes kasutavad oma tegevuses kaasaegseid mehhanisme;

TÖÖOHUTUSEGA SEONDUVALT:

 • kõigile töötajatele nõuetele vastavate isikukaitsevahendite ja tööriietuse tagamine;
 • ohutute töötingimuste tagamine ehitusobjektidel


KOGU JUHTIMISSÜSTEEMIGA SEONDUVALT:

 • juhtkonna kohustust ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi järgida ja pidevalt täiustada. 


ARDIS EHITUS OÜ tegevuse eesmärgiks on ehitada selliselt, et see rahuldaks tellija vajadusi ja ootusi. Selle eesmärgi poole püüeldakse ettevõtte juhtimissüsteemi parendamisega, mille aluseks on kvaliteedi tähenduse rõhutamine, tellijakesksus, tegevuste efektiivsus, keskkonnasäästlikkus, tööohutuse tagamine ja jätkuv areng ning kvalifitseeritud ja motiveeritud personal.

Ettevõtte juhtkonna poolt kehtestatud tegevuspoliitika ja selle elluviimiseks püstitatud eesmärgid tehakse kõigile ettevõtte töötajatele teatavaks erinevatel nõupidamistel ja koolitustel. Uutele töötajatele tutvustatakse tegevuspoliitikat koos teiste juhtimissüsteemi nõuetega esmase juhendamise käigus. Samuti on tegevuspoliitika kättesaadav kõigile töötajatele ja ettevõttevälistele huvipooltele (nendepoolse sooviavalduse korral) käesolevas juhtimissüsteemi käsiraamatus ja interneti kodulehel .

Isikutele, kes töötavad organisatsiooni jaoks (heaks) või nimel (N alltöövõtjad), tehakse ettevõtte tegevuspoliitika teatavaks nendega sõlmitava lepingu (N Ehituse alltöövõtuleping) lisas (või viide ettevõtte kodulehele).

Tegevuspoliitika ja –eesmärgid vaadatakse perioodiliselt üle ehitusdivisjoni koosolekutel ja juhtkonnapoolsetel ülevaatustel ning vajadusel ajakohastatakse. Eesmärgid on esitatud ARDIS EHITUS OÜ Juhtimiskavas, mida haldab juhataja.

ARDIS EHITUS OÜ on kindlaks määranud ja plaaninud tegevused ning taganud ressursid, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks ja nõuete täitmiseks. Aluseks on võetud protsessikeskne lähenemisviis.

Plaanimine hõlmab:

 • eesmärkide püstitamist;
 • eesmärkide saavutamiseks vajalike protsesside läbimõtlemist;
 • protsesside elluviimiseks vajalike ressursside tagamist;
 • tõestustegevusi ja vajalikke tõendusdokumente.

Selle protsessi käigus koostatav Juhtimiskava sisaldab:

 • juhtkonna poolt püstitatud eesmärke;
 • tegevusi nende realiseerimiseks;
 • vastutust;
 • määratlust, millega mõõdetakse eesmärgi täidetust (mõõdik);
 • vajalikke ressursside eraldusi (vajadusel);
 • tähtaegasid.

Kavade koostamisel võetakse arvesse:

 • õigusakte ja muid nõudeid;
 • olulisi keskkonnaaspekte ja töökeskkonnariske;
 • tehnoloogilisi võimalusi;
 • toimimis- ja äritegevuse nõudeid.

Web2
 
Web disain