Tegevuspoliitika

TEGEVUSPOLIITIKA JA -EESMÄRGID

ARDIS EHITUS OÜ juhtkond on sõnastanud ettevõtte kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnaalased tegevuspõhimõtted e.

TEGEVUSPOLIITIKA:

ARDIS EHITUSE OÜ eesmärgiks on tagada peatöövõtul ja ehitusjuhtimisel ning ehitustöödel kliendile kvaliteetne teenus ehituse keskkonnasäästliku teostuse ja töötajatele ohutute töötingimuste kaudu

Oma tegevuses peame oluliseks…

KVALITEEDIGA SEONDUVALT:

KESKKONNAGA SEONDUVALT:

TÖÖOHUTUSEGA SEONDUVALT:


KOGU JUHTIMISSÜSTEEMIGA SEONDUVALT:


ARDIS EHITUS OÜ tegevuse eesmärgiks on ehitada selliselt, et see rahuldaks tellija vajadusi ja ootusi. Selle eesmärgi poole püüeldakse ettevõtte juhtimissüsteemi parendamisega, mille aluseks on kvaliteedi tähenduse rõhutamine, tellijakesksus, tegevuste efektiivsus, keskkonnasäästlikkus, tööohutuse tagamine ja jätkuv areng ning kvalifitseeritud ja motiveeritud personal.

Ettevõtte juhtkonna poolt kehtestatud tegevuspoliitika ja selle elluviimiseks püstitatud eesmärgid tehakse kõigile ettevõtte töötajatele teatavaks erinevatel nõupidamistel ja koolitustel. Uutele töötajatele tutvustatakse tegevuspoliitikat koos teiste juhtimissüsteemi nõuetega esmase juhendamise käigus. Samuti on tegevuspoliitika kättesaadav kõigile töötajatele ja ettevõttevälistele huvipooltele (nendepoolse sooviavalduse korral) käesolevas juhtimissüsteemi käsiraamatus ja interneti kodulehel .

Isikutele, kes töötavad organisatsiooni jaoks (heaks) või nimel (N alltöövõtjad), tehakse ettevõtte tegevuspoliitika teatavaks nendega sõlmitava lepingu (N Ehituse alltöövõtuleping) lisas (või viide ettevõtte kodulehele).

Tegevuspoliitika ja –eesmärgid vaadatakse perioodiliselt üle ehitusdivisjoni koosolekutel ja juhtkonnapoolsetel ülevaatustel ning vajadusel ajakohastatakse. Eesmärgid on esitatud ARDIS EHITUS OÜ Juhtimiskavas, mida haldab juhataja.

ARDIS EHITUS OÜ on kindlaks määranud ja plaaninud tegevused ning taganud ressursid, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks ja nõuete täitmiseks. Aluseks on võetud protsessikeskne lähenemisviis.

Plaanimine hõlmab:

Selle protsessi käigus koostatav Juhtimiskava sisaldab:

Kavade koostamisel võetakse arvesse: